BILOF i samarbete med Närljus ansöker om projektmedel hos Region Gävleborg för att genomföra en förstudie i syfte att kartlägga och värdera utbud och efterfrågan av skogsbränsle inom den omkrets runt Ljusdals kommun som är ekonomiskt lönsam. Svar om projektmedel förväntas i början av oktober och en summering av förstudien beräknas kunna presenteras under våren. Denna förstudie är en grundpelare för vårt långsiktiga mål om en ny omlastningsterminal i Ljusdals kommun.