Årsstämma fredag 11 april 2014!

Till Bilofs medlemmar.

Vår förening har nu funnits i två år och en hel del har hänt under den tiden även om vi hoppats på att många saker skulle gå lättare att genomföra.

Ambitionen har hela tiden varit och är att föreningen ska vara ett forum för medlemmar med intresse och/eller verksamhet inom logistik- och biobränslebranscher.

En del vad som skett under året finner ni i Verksamhetsberättelsen i bifogad fil, men utöver detta har vi haft många telefonsamtal, möten med aktörer och

tjänstemän hos kommuner och på länsnivå för att lobba vår verksamhets viktigaste fråga – den att få till bra möjligheter att leverera biobränslen upp till

30-40 mil från regionen med hjälp av lastning på en terminal för transport på järnväg.

Vi kommer att delta i Landsbygdsriksdag i Sandviken den 16-18 maj för att försöka påverka partiledare i rikspolitiken och andra politiker för att visa

hur viktigt det är för vår region med arbetstillfällen och för Mälardalen och Stockholmsområdet med inhemska bränsleleveranser och för vår miljö.

Vi är nu framme vid vår tredje årsstämma

Ni kallas till ordinarie årsstämma fredag 11 april kl. 15.00 på Hembygdsgården Ljusdal.

Bilof bjuder på kaffe och smörgås 15.45

Kl. 16.00 Sveaskogs logistikchef Anders Järlesjö som är sammankallande i den grupp av skogsägare som tillsammans Ljusdals kommun är drivande för att få till

en terminallösning är inbjuden till att berätta om deras arbete och om planerna på Böle som alternativ plats.

Kl. ca 16.45 Bo Grankvist som driver Kvarnmon AB, ett företag i Jämtland med omnejd som bedriver skogsvård, flisning, leveranser till värmeverk mm.

Ni kan läsa mer om företaget på kvarnmon.net. Bo kommer och berättar om företagets resa under några år med lyckade och mindre lyckade framgångar.

Två intressanta ämnen som ni inte bör missa.

När klockan är 18.00 slår vi igen butiken för dagen och gör helg.

Vi ser fram mot ett år med nya framgångar.

Välkommen!

Styrelsen

28 februari! Informationsmöte + årsmöte för alla intresserade!

För dig som är skogsägare, verksam i logistikföretag, medlem i Bilof eller generellt vill veta mer om vårt arbete – reservera torsdag 28 februari från kl 18:00, Järnvägs Ljusdal.

Terminal i Ljusdal – ger mervärden för skogsägarna!
Biobränsle från skogen har blivit en viktig del i de stora energi- och fjärrvärmeproducenternas försörjning av energiråvara. Det handlar om stora volymer och långsiktiga avtal. Bilof, med stark förankring i Ljusdalsområdet, har bildats för att öka möjligheterna att ta tillvara de nya affärsmöjligheter som nu skapas för skogsägare, entreprenörer m fl.
En central fråga är att skapa en rationell hantering – från skogen till pannan. Här ingår en kostnadseffektiv terminal för lagring, bearbetning och omlastning från lastbil till tåg som en grundförutsättning. En rationell logistiklösning ger möjligheter till bättre priser och en större och mer stabil marknad.
En terminal för biobränsle innebär en förhållandevis hög investeringskostnad och därför är det nödvändigt att den också hanterar rundvirke, sågade trävaror m m från merparten av aktörerna i regionen. För enskilda skogsägare och hela skogsnäringen skulle en sådan lösning ge nya affärsmöjligheter, inte bara för biobränsle utan även för massaved och timmer.
Det projekt som Bilof under hösten 2012 fick stöd från Region Gävleborg och Ljusdals kommun för att driva har som syfte att klargöra förutsättningarna för bygga och driva en rationell terminal, dvs vilka som skulle vilja använda terminalen, hur stora volymer det handlar om, hur marknaden för biobränsle utvecklas, vad det skulle kosta att bygga och driva terminalen m m.
Resultaten hittills – som ser lovande ut – presenteras närmare vid mötet 28 februari. Varmt välkommen att ta del av dessa!

PROGRAM:

18:00 – 19:00

Kom och ät en bit mat, träffa oss i styrelsen, mingla med andra. Var och en betalar käket själv.

19:00 – 20:30

Bilof informerar om terminalgruppens framgångar och lite annat intressant om läget i bioenergi- och logistikläget i regionen.

20:30 – 20:45

Bilof bjuder alla deltagare på fika.

20:45

Alla medlemmar kallas till föreningens andra föreningsstämma.        

Även icke medlemmar som är intresserade är välkommen att lyssna vid vår stämma.

Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna.

Givande informationsmöte 6 december!

Bilof höll den 6 december ett informationsmöte för befintliga och potentiella medlemmar, kommunpolitiker och tjänstemän. Nära 30 personer dök upp och fick lyssna till ordf. Carl-Eric Lindquist som kort redogjorde för föreningens historik och framtida fokus.

Peter Lidehäll som, efter stöd från Region Gävleborg och Ljusdals Kommun, anlitats av Bilof för att genomföra förstudien kring utbud och efterfrågan av regionens skogsbränslen samt kapacitet för transporter på järnvägen, presenterade sig. (Läs mer om Peter Lidehäll här!) Förstudien kommer i huvudsak att göras genom intervjuer med skogsägare och skogsbolag, energibolag inom 5h omkrets, tågoperatörer, intresseorganisationer och berörda myndigheter.

Därefter fick vi lyssna till flera viktiga erfarenheter från Tomas Larsson, Wasaåkarn AB som redan idag bedriver terminalverksamhet i Mora och Stockaryd. Han hade en positiv syn på Bilof och en framtida terminal i regionen. Han tyckte Bilof satt fingret på rätt saker när det gäller utmaningen att få konkurrerande aktörer att välja ett och samma terminalområde för att minska sina kostnader samt att redan ha långsiktiga kontrakt för leveranser till värmeverk klara innan terminalen börjar byggas.

Bilofs förstudie beräknas vara sammanfattad under mars 2013.

Region Gävleborg och Ljusdals Kommun i samarbete med Bilof tar tag i utvecklingen av regionens skogsråvara!

Branschnätverket för bioenergi- och logistik; Bilof, har fått positiva besked från Region Gävleborg och Ljusdals Kommun på sin ansökan om projektmedel. Det ekonomiska tillskottet tillsammans med den arbetstid som föreningens medlemmar bidrar med gör det äntligen möjligt att konkret i dialog med aktörerna kartlägga den efterfrågan och utbud av skogsråvara för energi och industri som finns i regionen. Föreningen har nu anlitat en opartisk konsult med branscherfarenhet som ska utföra förstudien.

”Norra Hälsingland är ett skafferi av skogsråvaror för energi och industri där flera av de största aktörerna redan på ett eller annat sätt är verksamma. Vi anser att potentialen finns att uppnå en terminal för omlastning från lastbil till järnväg även av skogsråvara som energibränsle, som komplement till befintlig omlastning av rundvirke. Effekten i så fall bör innebära hundratalet nya arbetstillfällen samt bättre avkastning av sitt skogsinnehav för det stora antal skogsägare i regionen. Vår region har en fantastisk möjlighet att förse bl a. Mälardalsområdet med skogsbränsle till sina värmeverk men ekonomin kring det kräver klimatvänliga transporter på järnväg.” Detta säger föreningens ordförande Carl-Eric Lindquist.

Förstudien är planerad att avrapporteras till Bilofs styrelse under våren 2013 och kort därefter även offentligt.

Förstudie om utbud och efterfrågan av skogsbränsle

BILOF i samarbete med Närljus ansöker om projektmedel hos Region Gävleborg för att genomföra en förstudie i syfte att kartlägga och värdera utbud och efterfrågan av skogsbränsle inom den omkrets runt Ljusdals kommun som är ekonomiskt lönsam. Svar om projektmedel förväntas i början av oktober och en summering av förstudien beräknas kunna presenteras under våren. Denna förstudie är en grundpelare för vårt långsiktiga mål om en ny omlastningsterminal i Ljusdals kommun.

Mittia: Gårdsbruk

På mässan Mittia: Gårdsbruk hade vi en tävling för besökare i vår monter, som var att gissa mängden (antal) pellets i en glasbehållare. Rätt svar var 1.326 st och vinnare blev Ulf Hansson, Ljusdal, som gissade 1.322 st. Han har vunnit en Bilof-jacka som pris för den otroligt precisa gissningen. Bara 4 st från rätt svar!

Vagnen med pellets som lottades ut bland nytecknade medlemmar vanns av Björn Brink, Färila. Vi hälsar alla nytecknade medlemmar välkomna till Bilof.

Go to Top